Presentació

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Jesuïtes El Clot – Escola del Clot és una entitat que assumeix el caràcter propi de l'escola, amb respecte a la llibertat ideològica i confessional dels seus membres.

Els objectius de l'Associació són els següents:

  • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència al'educació integral dels seus fills, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
  • Promoure la participació dels pares del alumnes en la gestió del'Escola, d'acord amb la seva identitat, recollida en el caràcter propi del centre.
  • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l' elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
  • D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
  • Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

 

 

Escola