Estatuts

 

 

 

CAPÍTOL I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Tècnica Professional del Clot és una entitat que assumeix el caràcter propi de l’escola, amb respecte a la llibertat ideològica i confessional dels seus membres, constituïda a Barcelona, i que s’acull als articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola de 1978, i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol).

A partir dels presents estatuts l’Associació es denominarà Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Tècnica Professional del Clot. De forma abreujada es podrà utilitzar “AMPA ETP Clot”.

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumirà els objectius següents:

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació integral dels seus fills , en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió de l’Escola, d’acord amb la seva identitat, recollida en el caràcter propi del centre.

Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars i altres òrgans col·legiats.

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

Article 3

El domicili de l’associació queda fixat al número 680 del carrer València de Barcelona, i el seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

CAPÍTOL II. Socis.

Article 4

Poden ser socis de l’associació els pares o representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tal a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 26è d’aquests estatuts.

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels socis:

Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.

Tenir veu i vot a les assemblees generals.

Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.

Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis:

Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

Article 6

Els socis poden ser donats de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president.

Pèrdua de la condició de pare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.

Manca de pagament de la quota vàlidament acordada.

Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l’entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l’obertura d’un expedient en què s’ha de donar audiència al soci.

L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci hi pot recórrer davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’aquell en què li ha estat notificat l’acord.

CAPÍTOL III. L’Assemblea General.

Article 7

L’assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

Modificar els estatuts.

Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

Acordar la dissolució de l’associació.

Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

Aprovar el reglament de règim interior.

Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 9

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i novembre, ambdós inclusivament.

L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més de edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició.

Article 11

L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període

comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. (Vots per família)

Per adoptar acords sobre la separació dels membres , la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificats pel secretari amb el vist-i-plau del president.

CAPÍTOL IV. La Junta Directiva.

Article 13

Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està composta pel president, el vice-president, el secretari, el tresorer, el comptador i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 14

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període d’un any sense perjudici que puguin ser reelegits, en un nombre sempre inferior al 50%.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

Baixa com a membre de l’associació.

Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

4. Es desenvoluparà un reglament específic que regularà el procés electoral per renovar i/o elegir als membres de la Junta Directiva, que serà aprovat en assemblea General. Tanmateix s’hi recollirà el cas específic d’un possible cessament de la totalitat de la Junta Directiva, per tal de fixar un mecanisme de previsió de una Junta Gestora provisional.

Article 15

La Junta Directiva té les facultats següents:

Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

Prendre els acords que calguin relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos l’associació.

Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

- subvencions o altres ajuts.

- l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un cop al mes.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 20% dels membres que la componen.

Article 17

La Junta directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents, però el vot del President es considerarà con a vot qualitatiu i decisori en casos d’empat.

Article 18

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V. El president i el vice-president.

Article 20

1. Són pròpies del president les funcions següents:

Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Presidir i dirigir els debats, tan de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

Establir la convocatòria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI. El tresorer, el comptador i el secretari.

Article 21

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President, i ingressa el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Correspon al comptador examinar els comptes de l’Associació i preparar, juntament amb el Tresorer i el President quants informes s’hagin d’emetre relacionats amb la matèria.

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva,

redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

CAPÍTOL VII. Les comissions o grups de treball i delegats de curs.

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Article 24

Correspon als Delegats de Curs, servir d’enllaç i comunicació entre els professors de la classe que li correspongui i les mares i pares dels alumnes, estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir amb relació al curs.

S’anomena Junta de l’AMPA, la reunió dels membres de la Junta Directiva amb els Delegats de Curs i podrà tenir les mateixes competències que la Junta Directiva, sempre que hagin estat proposades per aquesta en l’ordre del dia. Les reunions amb la Junta Directiva, tindran freqüència trimestral, i en elles els Delegats tindran la condició de vocals.

Els acords de la Junta de l’AMPA s’adoptaran per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat dirimeix el vot del president.

A les reunions de la Junta de l’AMPA hi podran assistir, amb veu i sense vot, aquells associats i associades que ho desitgin.

Així mateix es podrà convidar a les reunions de la Junta de l’AMPA amb veu i sense vot als membres de l’Equip Directiu de l’Escola.

CAPÍTOL VIII. El règim econòmic.

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

El recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

les subvencions oficials o particulars.

les donacions, les herències o els llegats.

les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, iniciant-se l’1 de setembre i queda tancar el 31 d’agost de l’any següent.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Article 30

La aprovació i/o modificació de l’esmentat reglament s’aprovaran en Assemblea Els presents estatuts faculten a l’AMPA a crear i/o mantenir un Fons d’Infortuni per tal d’establir la constitució d’uns recursos econòmics, dedicats a garantir la continuïtat dels alumnes en el col·legi en el supòsit de defunció del pare o mare, tutor legal i/o representant legal que exerceixi la pàtria potestat dels esmentats alumnes.

Els objectius i la regulació del Fons d’Infortuni seran desenvolupats mitjançant reglament específic a tal efecte.

CAPÍTOL IX. El règim disciplinari.

Article 31

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a una conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període quinze dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

CAPÍTOL X. La dissolució.

Article 32

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada, amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 33

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membre de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.